6 Ağustos 2020 Perşembe 698 Okunma

BÜTÜN PEYGAMBERLER RAHMETTİRLER-2


Konuya kaldığım yerden devam ediyorum.


Peygamberler, ilâhî görevlilerdir ve Ruh düzeyinde aynı gruptandırlar.


Sad-26. Ya Davud! Biz Seni, içinde bulunduğun bölgede yetkili /Bizim halifemiz /namımıza idareci yaptık /ilahi görevli kıldık. Dikkat et ve insanlar arasında adaletle karar ver, duygularına kapılarak taraf tutma. Çünkü duygularına kapılarak ve başkalarının etkisi ile karar vermen seni Allah'ın yolundan şaşırtır. Bilmen gerekir ki, Allah'ın yollarından olan adaletten sapanlara ise, hesap gününü dikkate almadıkları için, aşırı bir ceza olmaktadır.


Al-i mran-33. Şu gerçek de bilinsin ki, Senin dışında Allah Adem’i, Nuh'u, İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini de seçerek tüm alemlere birer önder, yetkili ve örnek elçiler kıldı. 34. Birbirlerine bağlı zürriyetler olarak. Şüpheniz olmasın ki Allah, her şeyi işiten ve bilendir.  


Allah’ın bir nevi Dünya’daki temsilcileri konumunda olan Peygamberler, ayette Allah’ın halifeleri olarak tanımlanmışlardır. Bu duruma göre, Peygamberlerin görevlerinden biri, bütün insanlara yaşamın kurallarını anlatma yanında, onları Allah’ın birer halifesi olma aşamalarına ulaşmalarına katkı sağlamaktır. Bütün Peygamberler, bu amacın gerçekleşmesinde farklı yönlerden katkı sağlamak üzere, farklı yeteneklerle yaratılmışlardır.


Kalem-3. Ya Muhammed! Ve Senin için mutluluk verici bir ödül hazırlamışız. 4. Çünkü Sen, üstün ve farklı bir yaratılış ve iyi bir ahlâk üzeresin.


İsra-55. Rabbin göklerdekileri ve yerdekileri en iyi bilendir. Ye­min olsun! Biz, peygamberlerin her birine, birbirinden ayrı fazi­letler /yetenekler ve özellikler vererek gönderdik.


A’la-6. Ya Muhammed! Biz Sana Kur’an’ı öğreteceğiz /okuyacağız ve asla unutmayacaksın. 7. Allah’ın uygun bulacağı açığı da, gizli olanı da öğreneceksin. 8. Zor olanı da, Sana iyice kolaylaştıracağız.


Buna paralel olmak üzere Hucurat-1 nci ayette Peygamberlerin önceliklerinin tartışılmaması ikazı da yapılmıştır.


Hucurat-1. Ey iman edenler! Allah ve Onun buyruklarını bildiren elçsi arasında hangisine önceliği vermeniz gerektiği konusunda tartışmayın ve sadece Allaha karşı takva sahibi olun. Şüpheniz olmasın ki Allah, her şeyi işiten ve bilendir.  


Hz. Muhammed gibi bütün Peygamberler, kendilerini diğer insanlardan farklı görmemişler ve insanların da onları farklı değerlendirmemeleri amacıyla, herkes gibi birer beşer olduklarını özellikle vurgulamışlardır.


İsra-93……Ya Muhammed! Onlara de ki; "Size ilettiğim şeyler Rabbime ait güçlerdir ve O yüceler yücesidir. Ben ise Allah'ın görevlendirdiği elçi /resul olan bir beşerden başka bir şey değilim ki" şeklinde cevap ver.


Fussilet-6. Ya Muhammed! Sen de onlara şunu söyle "Ben de si­zin gibi bir beşerim. Bana, sizin ve bizim ilahımızın aynı ve tek ilah olduğu vahyediliyor /bildiriliyor. Artık, O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin.


İbrahim-11. Elçiler de, halklarına şöyle cevap vermişlerdi: "Evet! Biz elbette si­zin gibi birer beşeriz. Ancak Allah, kullarından uygun bulduğunu seçerek onu elçilik göreviyle onurlandırır.


Bu vurgu ile de Peygamber de olsa, beşer olmaları nedeniyle, diğer insanlar kadar olmasa bile yine de hata yapabileceklerini, hatta günah da işleyebileceklerini söylemiş olmaktadırlar.


Nasr-3. Ya Muhammed! İşte artık o zaman, bu sonuca ulaşmış olman nedeniyle Rabbini hamd ederek tespih et /an ve günahların için ondan bağışlanma /şefaat dile. Çünkü Allah, töv­beleri sürekli kabul edendir.


Hatta Enbiya-8 ve Maide-75 nci ayetlerde, diğer insanlar gibi yemek yediklerine, dolayısıyla birer beşer olduklarına değinilmiştir.


Enbiya-8. Ve şunu da bilin ki, Biz elçilerimizi, yemek yemeyen bedenli kişiler olarak yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.


Konunun önemine dikkat çekilmesi, insanların tarihte Peygamberleri hemen ilahlaştırma hatasını işlemeleri nedeniyledir ve Tevbe-30 ncu ayette, bu hata vurgulanmıştır.


Tövbe-30. Çünkü böyle davrananlardan Yahudiler, ayrıca "Uzeyr /Ezra Allah'ın oğludur" derlerken, Hıris­tiyanlar da, "Mesih /İsa Allah'ın ludur" diyerek Allah’a şirk koşup duruyorlar. Bu söyledikleriyle de, daha önceki küfre sapmış olanların sözlerini aynen taklit ediyorlar.


Ayette açıklanan örnek ile Hz. Muhammed’e iman edenlerin de aynı hatayı yapmamaları istenmektedir.


Hz. İsa, 30 yaşlarında, diğer bütün Peygamberlere Peygamber görevinde oldukları 40 yaşlarında yapılmıştır. Ancak bu yaşlara kadar da Peygamberler, farklı özelliklerine uygun olacak şekilde hazırlanmak üzere gerekli görülen sınavlarla hazırlanmışlardır.


Duha-6. Ya Muhammed! Nitekim Biz Seni bir öksüz olarak bulup kollayarak bu aşamaya gelmeni sağlamadık mı? 7. Yine Seni dalalete /şaşkınlığa düşmüş bulup, sonra doğruya yöneltmedik mi? 8. Ve Seni yoksul bulup, zenginliğe kavuşturmadık mı?


Bakara-124. Yine hatırlayın ki! Rabbi bir zamanlar İbrahim'i sınavlara ta­bi tutmuş, İbrahim de hepsini başarıp arınanlardan olmuştu).


Dünya öğrencisi Ruh, Dünya’daki yaşamlarından hesaba çekilmekte ve çekilecekleri gibi, Peygamberlerin de hesaba çekilecekleri A’raf-6-7, Zumer-30-31, Secde-30, Al-i İmran-55, 81-82, Ahzab-7-8 ve Maide-117-118 nci ayetlerde belirtilmiştir.


A’raf-6. Yemin olsun ki! Biz, uyarıcı elçiler gönderdimiz topluluklar gibi, peygamberlerini /elçilerini de görevleri nedeniyle sorguya çekeceğiz. 7. Yine yemin olsun ki! Biz hem toplumları, hem de elçilerimizi, gerçeklere ve ayrıntılı kayıtlara göre sorgulayacağız. Çünkü Biz, olup bitenlerden hiçbir zaman uzak /habersiz değiliz  ve her şeyi kaydediyoruz).


Mahşer toplantısında her bir Peygamberin bir taraftan bizzat hesaba çekilirken, diğer taraftan da kendi ümmetlerinin başında ancak şahit olmak üzere bulundurulacaklarına Furkan-30, Nahl-84, 89, Ahzab-45-46 ve Nisa-41 nci ayetlerde değinilmektedir.


Nahl-89. Ya Muhammed! Kıyamet gününde, kendisinin ve onların yaptıklarını onaylamak üzere her elçiyi kendi toplumuna şahitlik yapsın diye bulunduracağımız gibi, Seni de kendi toplumuna şahitlik yapmak üzere getireceğiz. Çünkü biz Sana bu Kuran'ı, her şeyi açıklayıp doğru olan yolu göstersin, bir rahmet olsun ve okuyunca anlayıp, düşünüp yararlansınlar diye Allah’a içtenlikle inanmışlara /Müslümanlara hayatlarını kolaylaştırıp onları mutlu etsin diye indirdik.


Haftaya yine Peygamberler ile ilgili Kur’an açıklamalarına inşallah devam edeceğim.


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”