13.02.2018 18:17:39 1164 Okunma

HİZMET EHLİ OLMAK

                                          
            İnsanların, yaşamında, deneyimlerin yeri başkadır. Farklı konularda, deneyim kazanmış, çok yönlü, renkli, “görmüş, geçirmiş” dediğimiz kişiler, yaşadıkları toplum için, her biri katma değerdirler. Bu insanlarımızdan biri de LÖHER Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş’ de, çalışan, Makine Mühendisi, Sayın Mert KULDEMİR’ dir, İzmir’ de yaptığımız sohbette, sektörlerle ilgili verimlilik, inovasyon, rekabet, teknoloji, üretim, özellikle de AR-GE çalışmaları üzerindeki görüşleri ile dikkat çekti.
           Sayın KULDEMİR ’e göre, çağdaş dünya ve sektörlerin, anahtar kavramlarından biri, "verimlilik" tir.Verimlilik, günümüzde kalkınma ve  başarılı kurum olmanın, kalkınmış ülke, ya da toplum olmanın da  en şaşmaz ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir görüşünde.
              Yine ona göre, verimlilik, rekabetin itici gücüdür. Bir sektöründeki verimlilik artışları, başka kesimleri de harekete geçirici bir rol oynayabilmektedir. Artan verimlilik, akılcı ve çağdaş bir yönetim altında, kalkınmayı hızlandırmakta, gittikçe daha ileri boyutlara ulaştırmaktadır. Yüksek verimlilik, geçici güçlüklerle sarsılmayan, üretme gücü demektir
            Sayın KULDEMİR, şirketlerde, verimlilik, kârlılık, yenilik ve kalite gibi performans boyutlarını, birlikte değerlendirmesi gerektiğini, özellikle de verimliğin, hem nicel, hem de nitel boyutları ile bir yaşam felsefesi yapılması, uzun dönemde,  istikrarlı bir kârlılığı da berberinde getireceğini söyledi.
               Sayın KÜLDEMİR, göre,  globalleşme, ekonomik birimler için, hem riskler, hem de fırsatlar yaratmaktır. Organizasyonlar, sadece rekabet etmek ve gelişmek için değil, aynı zamanda varlıklarını sürdürmek için, radikal ilerlemeler gerçekleştirmeye zorlanmaktadır.
              Ayrıca rekabet ve yenilikçi süreç, bir ürün sınıfının, yaşam süresini önemli ölçüde etkilemektedir. Teknolojik yenilik, endüstride, rekabetin yapısını değiştirebilmektedir. Ulusal ve uluslararası, ekonomik ilişkilerdeki önemli değişiklikler, rekabetin, derecesini ve şeklini değiştirebilmekte, ya da mevcut iş süreçlerini etkilemektedir.
              Sayın KULDEMİR’ e göre,  çağımızda, artık müşteriler, yetersiz hizmete, ya da ön görülen kaliteye, uygunluk göstermeyen ürünlere, ilgi göstermemektedir. Stratejik değişime katkıda yapan faktörlerden biride, rekabetçi ortamdaki başarının, sonucu olan büyümedir.
              KOBİLER’ de, artık gerçekleri görmek zorundadır. Ulusal ve uluslararası alanda rekabetin artması, şirketlerde,  “değişim”  ve  “ yeniden yapılanmayı” zorunlu kılıyor. İçinde yaşadığımız çağda, kural kesindir. “Kendini yenilemeyen” şirketlerin, ulusal ve global pazarlarda yeri yoktur.
              Sayın KULDEMİR, üretim çalışmaları arasında yürütülen iç ve dış ticaret, pazarlama-satış, muhasebe, finans, lojistik, mali yatırım gibi işler, imalatın ayrılmaz parçasını teşkil eder. İmalat işinde, en önemli işlerden biri tasarım işlemidir görüşündedir.
              Firmaların, yeni bir ürün, yeni bir sistem, ya da üretim yöntemine, yeni bir toplumsal hizmete dönüştürebilme yeteneğini artırmayı hedeflemek ve bunu mümkün kılacak  ‘İNOVASYON’ sistemini, kurmaya/geliştirmeye ilişkin düzenlemeleri içermek zorundadır.
              Yine Sayın KULDEMİR’ e göre, firmalar, bilim, teknoloji, ioavasyon üretim, alanlarındaki yeteneğini, yükseltmeyi, sistemik bir bütünlük içinde, ele almak, bu alanlardaki,  ulusal politika ve stratejileri de gözetmek mecburiyetindedir. Bunu başaran firmalar, ulusal ve global pazarlarda, rekabet şansını artırıyor.
              Sayın KULDEMİR, sanayiyi, bir ülkenin ekonomisi, o ülkenin ayakta kalabilmesi, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve kendisini geliştirerek, diğer ülkelere bağımlı olmaması için, son derece önemli bir faktör olarak görüyor..
             Sayın KULDEMİR,  LÖHER Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş’nin sektöründe ki teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri, yakından takip ettiğini, bünyesindeki, AR-GE çalışmaları ile de ürünlerini, daha da geliştirdiğini söyledi.
              Üretim, bilgi temelli hale geçtikçe, Ar-Ge çalışmaları da hızlanmakta, her geçen gün, bilgi-bilim ve teknoloji temelli, hale dönüşmektedir. Bilginin, üretimdeki öneminin artması ile birlikte, profesyonel araştırma ve geliştirme birimlerinin, önemi de artmaktadır.
              Ayrıca tüm dünyada, önemli unsurlardan biri, hiç şüphesiz araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır. O nedenle de şirketler, ulusal ve global pazarlarda, söz sahibi olmak istiyorsa, bütçelerinden, Ar-Ge´ ye,  pay ayırmalıdır.
               Sayın KULDEMİR,  çalıştığı LÖHER Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş’, gelecekte var olmak ve daha güçlü olabilmek için,  ulusal ve küresel alandaki, makro ve mikro gelişmeleri, yakından izleniyor ve potansiyel gelecekler için, senaryolar hazırlıyor.
              Ayrıca LÖHER Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. AŞ, birimlerde, sorunları görüşen, tartışan ve çözümler üretip, hayata geçiren, en önemlisi de şirketi yaşamaya, değer, anlamlı, bir ortam haline getirmek ve işgücünün de sonsuz yeteneklerinden, tam olarak yararlanmak için, her türlü fedakârlığı, yaptığını da vurguladı.
               Sayın KULDEMİR’ i, işinin ehli,  eğitimli, aynı zamanda, enerjik,  sonuca odaklı,  risk alabilen, başarı ve başarısızlıkları paylaşabilen, temas ettiği kesim ve kişilerle, sıcak ilişki kuran bir yapıda gördük.  Kutluyoruz.