1 Ekim 2020 Perşembe 2826 Okunma

FAY YASASI BİR ZORUNLULUKTUR             Bir okuyucumuz, “  Depremle ilgili STK’ların, fikrinin de alınmasını vurguluyorsunuz.  Ancak deprem ve fay hatları ile ilgili, geniş bilgilere sahip olduğunu söylediğiniz, Jeoloji Mühendisler Odası’nın,  fay Yassı ile ilgili, bir açıklaması yok. Depremle ilgili, onca yasa var ama yeteri kadar uygulanmıyor. Hal böyle olunca da Fay Yasası’na gerek var mı” diyerek, bazı açıklamalar da bulundu.


               Oysa TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası, sürekli depremler ve Fay Yasası ile ilgili, açıklamalarda bulunuyor. Hatta Fay Yasası ile ilgili, görüş ve önerilerini, Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan ve diğer siyasi parti liderlerine gönderdi.


               Ayrıca Fay Yasası, bir zorunluluktur.Nitekim TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası,” Gerek Avrupa  Birliği Yapı Standartlan (Eurocode 1998-5), geıekse, ABD'de fay hatlan ve zonlan  üzerine yapı yapılması yasaklanmış olup, bu konuda, ülkemizle benzer depremler yaşayan Kalifomiya'da ise 1970 yıllanın başında çıkartılan, "fay yasası" ile toplum güvence altına alınmış bulunmaktadır..” diyerek,Bu uygulamayı örnek olarak gösterdi.


            TMMOB Jeoloji Mühensiler Odası,  son aylarda meydana gelen deprenlerde,50'yi aşkın vatandaşımız yaşamını yitdiğini, 1700'tl aşkın vatandaşımu yaralandığını,  ağır hasar gören 20.000 konutun yıkılarak yaptınlması için 4.000.000.000 TL çivannda kaynak gerektiğini,  yaşanan depremler nedeniyle de    uğranılan zararın ise 6.0O0.000.000 TL'yi geçeceğini de liderlerle de paylaştı.


            TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası, ülkemizde,  deprem zararlann azaltılması ve binalann otulduğu zeminlerden kaynaklanan sorunlann çözülmü için, bazı yasal diiızenlemelere acilen ihtiyacı olduğu düşünüyor. 


              Bu kapsamda, TMMOB Jeoloji Mühendisler Odasına göre de 7269 sayıl,ı kanunda acilen değişiklik yapılarak, "Aktif Fay Zonlan veva Hatlarının Tehlike Kusağı Bandı" içinde yapı yapılması gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yasaklanmah, mevcut yapılar ise kentsel dönüşüme, tabi tufularak yıkılması ve başka alanlara taşınarak, vatandaşın, can güvenliği sağlanmahdır.


             Yine TMMOB Jeoloji Mühendisler Odasına göre 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda düzenleme yapılarak, zemin araştırmalarının fenni mesul yapı denetim kuruluşları tarafindan, ciddiye alınarak yerinde denetimi esas alacak şekilde kontrol ve denetimin gerçekleştirilmelidir.


               Ayrıca Jeoloji Mühendisler Odasına, 3l94 sayılı İmar Kanununda dtizenleme yapılarak, kamu tüzel kişiliğine haiz meslek örgütlerinin, kamusal yarar çerçevesinde yapı üretim vc denetim süreçlerine cntcgre edilmesi, ilgili meslek disiplinleri tarafından üretilen "etüt ve projelerin" mesleki denetimini sağlayarak, ülkemiz mühendislik hizmetlerinin, geliştirilmesine katkı vermesi çerçevesinde yeniden diizenlenmesi gerektiği düşüncesindedir.


           TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası, “diğer sektörlerde toplumsal denetim sağlanırken, 50'yi aşkın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, l700'ü aşkın vatandaşımızn yaralandığı ve sırf Elazığ'da 12.000'e yakın binanın ağır hasar gördüğü veya yıkıldlğını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan açıklanmış olmasına rağmen, bu binalan yapanlar veya satanlar hakkında,  bugüne kadar herhangi bir inceleme ve soruşturma başlatılmamıştır.”demiştir.


              TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası’ na göre, mütahitler ve bina satıcıları  “Yapanın, Yanı Kar kaldığı” anlayışı ile beslenmekte ve kentlerimzin, risk havuzu haline getirilmesine de sebeb olmaktadır. Ülkemizde, deprem yönetıneliklerimiz, ne yazık ki, "beton lobisinin etkisiyle" bugüne kadar, bu tür düzenlemelerin yapılmasına engel olmuş, bunun yerine ((sorun faydı dğil, sorun beton kaiitesinde " denilerek, her yönetmelik, buna ilişkin dlizenlemelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin de zamanında alınması engellenmiştir.


                Hatta ülkemizde, 2019 yılı başında, yenilenerek yürürlüğe giren, "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" de, fay zonlan veya hatlan iizerine yapı yapılmasına olanak sağlayacak şekilde dtizenlenmiştir.


                TMMOB Jeoloji Mühandiiler Odası. içinde aktif fay hattı veya zonu geçen kentlerimiz olmak üzere, ülke insanrmızın, can ve mal güvenliğinin sağlanması için aciliyetinde zaruret gördüğü, gerek Avrupa Birliği Yapı Standartlan, gerekse ABD Kalifomiya da olduğu gibi, 7269 sayıh Kanunda gerekli değişiklikler yapılarak fay hatları ve zonlan üzerine, yapı yapılmasına yasaklanmasını önermektedir.


             TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası, bu kapsamda, Oda tarafindan hazırlanan yasa tasarısı teklifini ilgili makamlara göndermiş, ülkemiz insanının, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve deprem zararlannın azaltılması amacıyla da gerekli duyarlılığın, ilgili makamlarca da gösterilmesini de istemiştir.


            TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası’ nı, Fay Hatları ile ilgili önerileri, dikkate alınır mı  bilinmez ama İçişleri Bakanlığı'nda çalışma ekibi oluşturuldu. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odalarından oluşan, “Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu” kuruldu.


          Bu platform, çalışmalarını tamamladıktan sonra, Fay Yasası’nın, meclise sevk edileceği söylendi.


           FAY Yasası İle ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, “Türkiye’de, bir Fay Yasası çıkması zaruretini, hep beraber değerlendirdik ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk.” açıklamasında bulundu.


             TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tebirlerle, Yapılacak Yardımlara Dair Kanununun, 2. Maddesinde gerçekleştirilecek değişiklik ile can ve mal güvenliğine ilişkin tedbirlerin, alınabileceğine inanıyor, Fay Yasası’nın da , acilen hayata geçirilmesini ilgili makamlardan talep ediyor. Çünkü depremlerde, mal ve can kaybının önlenmesi için, Fay Yasası, bir zorunluluktur.