4 Mart 2021 Perşembe 1299 Okunma

AYETLERDE YAPILAN İLK TERCÜME VE TEFSİR KAYDIRMALARININ AMAÇLARI


Hz. Muhammed’in Vahiy yolu ile bilinç altı hafızasına bizzat Allah tarafında yüklenen ve 40 yaşlarına gelince yine Allah tarafından hatırlatılma süreci başlatılan Kur’an’a karşı çıkan 6 grup olmuştur.


*Amcaları


*Müsrikler


*İnançsızlar


*4 Yahudi Haham: Abd. b Seba, Abd b Selam, Ka’ab ve Vehb b Münebbih: Tevrat’tan bazı şekilsel kurallar ve karışmış rivayetler ve hurafeler


*Papaz Abdülaziz b Cüreyc : İncil’den ve karışmış rivayetler ve hurafeler


*Hizbüşşeytan insanlar. Şeytanlar, özel olarak görevli Melekler tarafından korunduğu için  Hz. Muhammed’e vahyedilirken Kur’an’a karışamadılar.


Hem karışamadıkları için, hem de Hz. Muhammed’i öldüremedikleri için farklı stratejilere başvurmaya başladılar.


Hz. Muhammed’in vefatı ve 4 halife döneminde ortaya çıkıp Emeviler’den itibaren hız kazanmak üzere Kur’an’da özellikle kadınları alet edecek ayetlerdeki çok anlamlı kelimelerin kaos oluşturacak anlamlarını ilk 14 adet Tefsir kitaplarına ve bunlara dayanılarak yapılan İbranice-Süryanice ve Farsça Kur’an tercümelerine sokan girişimler bu bozguncu 6 grup tarafından başlatıldı. Daha sonra bunların öğrencileri Kur’an’ın bilerek kaydırılmış ve yanlış tercüme edilmiş anlamlarını günümüze kadar devam ettirdiler ve devam ettirmektedirler. Hedefleri Kur’an’daki gerçekler öğrenilmesin, Kurallar kolaylığa değil, zorlaştırmaya kaysın, İslam’ın ahlak ve manevi yönü değil, şekilsel yönü önemliymiş gibi algılansın, kadınlar ve yaşlılar ilk hedef kitleler olduğundan, özellikle ve öncelikle bunları ilgilendiren ayetlerde Kur’an Ruhunun ilkelerinden sapılmış ve bilerek tercüme oyunları yapılmıştır. Halbuki,


Al-i İmran-103’te Birlik halinde Allah'ın ipine /tek ilâhlı İslâm dinine ve son kılavuz ders kitabı /davet kitabı olan Kur’an’a, dolayısıyla Allah’ın tek dini demek olan muhkem /değişmez ana kurallara sımsıkı sarılın ve bu konuda anlaşmazlıklara saplanıp gruplara bölünmeyin.


Taha-2. Ya Muhammed! Biz Kur'an'ı, Sana sıkıntı çekesin, huzursuz olasın, ya da sıkıntı veresin diye de göndermedik (2. Ma enzelna ‘aleykel kur'ane li teşka.).  


Nahl-89………Çünkü biz Sana bu Kuran'ı, her şeyi açıklayıp /tıbyan, doğru olan yolu göstersin /hüden, bir rahmet olsun ve okuyunca anlayıp, düşünüp yararlansınlar diye Allah’a içtenlikle inanmışlara /Müslümanlara hayatlarını kolaylaştırıp onları mutlu etsin /Büşra diye indirdik.


En’am-115. Rabbinin kelimeleri /buyrukları /din kuralları sadakat ve adalet yönünden şaşmayacak bir şekilde Kur’an ile tamamlanmıştır. Şunu da iyice bil ki, Allah'ın vaad ettiklerinden başka söze ve rivayete ihtiyaç yoktur. Çünkü Allah, her şeyi işiten /Semi' ve her şeyi bilen olarak tek söz verendir /Aliym.


Ayetlerle Uyarılar ve açıklamalar yapıldığı halde, Tevrat ve İncil’e yapılmış olduğu gibi Kur’an’a da rivayetler karıştırmak ve yanına başka kitaplar koymak amacıyla Hz. Muhammed’in vefatı ile başlamak üzere, Peygambere atfedilen sözler üretilmeye başlandı. Peki bu bilinçli çağda biz ne yapalım, bu sözleri nasıl değerlendirelim. Madem ki Allah tutunacağımız tek kitap Kur’an olsun istemiş, biz de Hz. Muhammed’in Kur’an’a uygun ve pratik örneklerini tabi ki önemseyip faydalanacağız.


Hz. Muhammed’den sonra 2 önemli olumsuzluk gerçekleşip zamanla şiddetlenmeye başlamıştır. Bu 2 olumsuzluğu da bu 6 grup gerçekleştirdi. 


I-     Gerçekleştirdikleri ilk olumsuzluk olarak Toplumu düşman gruplara böldüler ve birlik ruhunu kaybettirdiler


1) Halife Ali taraftarları, 2) Emevi aşireti (Beni Ümeyye) grubu ve bu taraftarlığı yürüten Muaviye taraftarları ve bunların dışında her ikisine karşı olan 3) Hariciler olmak üzere, siyasi temelli 3 düşman grup oluşmuştur.


II-   Bu beşli, Kur’an’dan tek bir kelime çıkarma veya ekleme yapamamışlardır. Bunun yerine Kur’an’ın Ruhuna uymayan 2 yol izlemişlerdir.  


1)     Birinci olarak bu ikiyüzlü kişiler, Hıristiyanlık ve Yahudilikte olan, toplumlarda düşünce karmaşalıklarına neden olacak birçok konuyu ve prensibi ilk defa Tefsir ismi altında yazılmaya başlanan 14 kitaba eklettikleri rivayet ve hurafeler halinde sokmuşlar, ilk defa önce Farsça’ya, daha sonra İbranice ve Süryanice’ye tercüme edilen Kur’an’larda da tercüme farklılıkları ve anlam değiştirme şeklinde İslam’a sokmayı başarmışlardır. Öğrencileri ile de yaptıkları bu anlam değişikliklerini daha da pekiştirerek, 8 nci yüzyılda yazılan 30 tefsire daha koydurarak devamını sağlamışlardır. Gerçekleştirilen tercüme kaydırmaları özellikle Kadınlarla ilgili olan ayetlerde olmuştur. Çünkü biliyorlardı ki toplumu ve çocukları inanç yönünden yönlendiren ve inanç konularına daha ilgi gösterenler kadınlardır.


2)     İzlenen 2 nci yol, hem kendi uydurdukları, hem de uydurttukları, az bir kısmı Kur’an’a uyan, çoğu ise uymayan ve Kur’an’ın isimlerinden biri olan hadis denilip Hz. Muhammed’e atfedilen sözler şeklinde olmuştur.


Bu 6 grubun ilk hedefi Kur’an’ın anlamadan okunmasını ve insanlardan bu yolla uzak tutulmasını sağlamak, zorlayıcı ve sıkıntı verici anlamları koydurarak insanları Kur’an’dan ve dinden soğutmak ve ikinci hedef olarak da kadına yönelik ayetlerdeki kelimelerin anlamından kaosa yol açacak anlamları kabul ettirmek olmuştur. Çünkü erkeği bozmak, bir aileyi bozar, bir kadını bozmak ise bir toplumu bozmak demektir. Kadının Sosyal yaşamı daha fazla kişiye yöneliktir, daha çok kişiyi etkiler. Ve kadın hem mistik ve dinsel olaylara daha duyarlıdır, daha ilgilidir, hem de onu ön yargıya sokmak daha kolaydır. Girdiği bir ön yargıdan vazgeçmesi de hem çok zor, hem de bütün ailesini düşünerek çok korkar.


KAYNAKLAR


Abdullah Aydemir. İsrailiyat. Doktora Tezi. Erzurum, 1974


Abdullah AYDEMİR, “TEFSİRDE İSRÂİLİYÂT”, Beyan Yayınları, 2019  • FAYDA, Prof. Dr. Mustafa, Abdullah b. Selâm, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, 1988, c. 1, s. 135.

  • Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm (İslâm’ın Doğuşu), s. 150; 1928 (Kahire). Türkçesi 1976

  • İsmail CERRAHOĞLU, Tefsir Tarihi, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, c. I, s. 130., 1988

  • Zehebî, “et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn (Kahire, 1961 ve 1971)” adlı üç ciltlik eserinin birinci cildinde isrâîliyyattan ve bu konuda isim yapmış kişilerden söz et­miştir (s. 165-201).


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE