İhaleye çıkacak taşınmaz ve S plaka ilanı

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkullerin işletme haklarının kiraya verilmesi işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.

Şartnameler 20.06.2023 tarihi saat 17:00 ‘a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,

İhaleye çıkacak taşınmaz Kiralama Süresi Muhammen Bedeli (Aylık) Şartname Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
KÖPRÜBAŞI CADDESİNDE BULUNAN ÇUKURÇARŞI İÇİNDEKİ Z-1 NUMARALI İŞ YERİ 1 yıl 1.500,00-TL 100,00 TL. 540,00-TL. 21.06.2023 15:00
KÖPRÜBAŞI CADDESİNDE BULUNAN ÇUKURÇARŞI İÇİNDEKİ Z-2 NUMARALI İŞ YERİ 1 yıl 1.500,00 TL 100,00 TL. 540,00-TL. 21.06.2023 15:05
ŞEHİRLERARASI TERMİNAL BİNASI İÇİNDE BULUNAN 97 NUMARALI BÜFE 53 AY 8.000,00-TL+KDV 100,00 TL. 12.720,00-TL. 21.06.2023 15:10
DELİKLİTAŞ MAH. DEĞİRMEN SK. NO:4 ADRESİNDE BULUNAN İŞYERİ 3 yıl 12.500,00-TL.+KDV 100,00 TL. 13.500,00-TL. 21.06.2023 15:15
ŞARKİYE MAH. HACIHAFIZ SK.NO:11/B ADRESİNDEKİ(K.OTOPARK ALTI) 58,32M² BÜRO 3 yıl 2.000,00-TL.+KDV 100,00 TL. 2.160,00-TL. 21.06.2023 15:20
ŞARKİYE MAH. HACIHAFIZ SK.NO:11/A ADRESİNDEKİ(K.OTOPARK ALTI) 411,95M² BÜRO 3 yıl 6.500,00 TL+KDV 100.00 TL 7.020,00 TL 21.06.2023 15:25

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

UKOME Kurulunun Kararı ile 10 (on) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin;

1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)

5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)

7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

8. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

9. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)

10. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)

11. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.

12. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.

13. İdari Şartnamede istenilen diğer belgeler ve firmalarına ait kaşe ile birlikte ihale tarihi ve saatinde hazır bulunmaları.
14. İsteklilerin Şartnameleri en son ihale tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar temin etmesi gerekmektedir
İhale Konusu Aylık Muhammen Bedeli Şartname Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
S 1869 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 15:30
S 1870 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 15:35
S 1901 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 15:40
S 1902 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 15:45
S 1907 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 15:50
S 1908 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 15:55
S 1909 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 16:00
S 1910 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 16:05
S 1911 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 16:10
S 1912 7.250,00-TL+KDV 100,00-TL 26.100,00-TL 21.06.2023 16:15
#ilangovtr BASIN NO: ILN01840452