SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR İLANI

MAHMUDİYE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO: TAŞINMAZ NO MAHALLE İMAR DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM MİKTARI (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 26080100727 Tokatmecidiye Mah. İmarsız 240 9 1.138,51 Arsa 570.000,00 142.500,00 28.09.2023 10:30
2 26080102198 Kaymazyaylası Mah. İmarsız 134 3 344,47 Ham Toprak 156.000,00 39.000,00 28.09.2023 11:00
3 26080102199 Kaymazyaylası Mah. İmarsız 105 7 765,28 Ham Toprak 344.400,00 86.100,00 28.09.2023 11:30
4 26080102180 Akyurt Mah İmarsız 543 2 6.748,46 Tarla 237.000,00 59.250,00 28.09.2023 13:30
5 26080102190 Hamidiye Mah. İmarsız 638 19 6.716,14 Tarla 303.000,00 75.750,00 28.09.2023 14:00
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmaz malların ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Mahmudiye Milli Servis Şefliği odasında (Işıklar Mah. 18 Eylül Cd. No:43 Mahmudiye/Eskişehir adresinde) yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içinde Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye Katılmak isteyenlerin :
a) Yasal Yerleşim Yerini gösterir Belgeyi (İkamet Belgesi)
b) Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri;
c) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan suretini
ç) Geçici Teminat Belgesini MahmudiyeMalmüdürlüğü Veznesine yatırılarak nakit para karşılıgında alınacak alındı belgesi veya Mevduat ve Katılım Bankasının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (Her Teminat Mektubunda İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler taşınmaz satışı ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertipi döviz
d) Özel Hukuk Tüzel Kişelirn yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sürkülerini veya vekalatnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki 2. maddenin (b),(ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belrtir belgeyi gerçek kişiler adına vekaleten girecekleri noter onaylı vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
3- Geçici Teminatın Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. maddesi ve Hazine taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4- İstekliler İhale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli tahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- 4706 sayılı Kanunun 4916 Kanunla değişik 5 inci maddesi geregince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL yi geçtiği takdirde alıcının belirteceği tarihlerde dikkate alınarak satış bedelinin en az 1/4'i peşin kalanı 3' er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV 'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmıiçin % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
7- Taşınmazların işgalli çıkması durumunda çıkacak her türlü ihtilaflar alıcısına ve kiracısına aittir.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelinde ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de görülebilir.
Mahmudiye Milli Emlak Servis Şefliği
İLAN OLUNUR
08.09.2023
#ilangovtr BASIN NO: ILN01891287