T.C. ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN
T.C. ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2021/659

DAVALI : SEMRA KÖSE Ondokuzmayıs Cad. A Blok No:52 Daire:10 Eskişehir Merkez/ ESKİŞEHİR
Davacılar ALİ AKIN DİNCAR, MUSA NİHAT DİNCAR, NİHAL TEKDEMİR ve VEDAT DİNCAR tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tarafınıza karşı "Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Gökçe Kısık mah., 257 parsel (yenileme ile 17844 ada, 20 parsel) numarasıyla kayıtlı taşınmazın davacıların murisi Abdurrahman Dincar'ın 1950 yılından bu yana kullandığı, muris vefat ettikten sonra da mirasçılarının da aynı şekilde kullanmaya devam ettiği, taşınmaz üzerinde davacıların kadastro öncesi döneme dayanan zilyetliğinin bulunduğu, bu doğrultuda dava konusu taşınmazın tapusunun kadastro öncesi hukuki sebeplere dayanarak iptali ve bu taşınmazın müvekkiller adına tapuya payları oranında tescili" talepli dava açılmış olup,6100 sayılı HMK.nun 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız hususu ile 26/10/2023 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01849051