ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI YAPILACAKTIR

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ SATIŞI YAPILACAKTIR

1) Mülkiyeti belediyemize ait olan aşağıdaki listede bilgileri verilen minibüs, kamyon ve kazıcı yükleyici, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile ayrı ayrı olmak üzere satış ihalesi yapılacaktır.

Plaka No Markası/Cinsi Modeli Durumu M. Bedel (TL) KDV Hariç Geçici Teminat
%6
İhale Tarihi İhale Saati
26 MB 006 955 L Paletli Yük.-Caterpillar 1977 Faal ₺132.000,00 ₺7.920,00 03.07.2023 13:30
26 EL 076 BMC Fatih 145/22-Çöp Kamyon 1990 Çekme Belgeli ₺99.000,00 ₺5.940,00 03.07.2023 13:50
26 NE 594 BMC Fatih Cummins-Çöp Kamyon 1995 Çekme Belgeli ₺99.000,00 ₺5.940,00 03.07.2023 14:10
26 AH 277 ISUZU NKR -Çöp Kamyon 1993 Çekme Belgeli ₺55.000,00 ₺3.300,00 03.07.2023 14:30
26 YC 823 FORD TR Dizel 2.5 Diclx-Minibüs 1999 Faal ₺66.000,00 ₺3.960,00 03.07.2023 15:00
26 YD 150 FORD TRANSİT LCY-Cenaze Aracı 1997 Faal ₺60.500,00 ₺3.630,00 03.07.2023 15:30

2) İhaleler 03.07.2023 pazartesi günü saat 13:30-15:30 saatleri arasında Camikebir Mah. Cumhuriyet Meydanı No:40 adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı yerinde Encümen huzurunda yapılacaktır.

3) İhaleye gireceklerin 2886 sayılı Kanunun 5. Maddesindeki katılım şartlarına haiz olmaları ve ihale saatinden önce müracaat etmeleri gerekir.

4) İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir

5) İhale şartname bedeli 100,00 TL dir. Her araç için ayrı şartname alınacaktır.

6) İhaleye katılacak olanlar: a. Hangi araç için başvuracaklarını gösterir dilekçe olacaktır, dilekçe Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. b. Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. Tüzel kişiler için tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişinin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden onaylı yetki belgesi c. İhaleye vekâleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. d. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu e. Şartname satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu.

7) 2886 Sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bilvasıta artırmaya giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozulur. Geçici Teminat irat kaydedilir. 62. Madde tatbik edilir.

8) İhaleye girenlerin satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat tespit etmiş sayılacağından malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir mesuliyet kabul edilemez.

9) Satış bedeline KDV hariç olup, İhale ile ilgili diğer tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.

10) Geçici Teminat ve Şartname bedelleri; Belediyemiz tahsilat servisine yatırılabileceği gibi [TR29 0001 0001 2033 8424 8150 01] İBAN numarasına da yatırılabilir

11) İhaleden doğabilecek ihtilaflar önce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde Encümen tarafından, mümkün olmaz ise Mihalıççık Mahkemeleri ve İcra Dairelerince çözümlenir

12) İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülen ve karara bağlanan ihale kararı ise; Belediye Başkanı onayını müteakiben kesinlik kazanacağı gibi, Belediye Başkanı İhaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

13) 2886 Sayılı Kanunun 17. ve 18. nci maddeleri ne istinaden ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01846363