ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C
ESKİŞEHİR
3. AİLE MAHKEMESİ


ESAS NO: 2023/1766

DAVALI: ERSİN DÖNERTAŞ -Hüseyin Kazım oğlu 01/03/1961 d.lu - 36..........80 T.C nolu

İLAN

Davacı Nurten Dönertaş tarafından davalı Ersin Dönertaş aleyhine Boşanma davası sebebiyle;

Mahkememizce bildirilen adreslere çıkartılan tebligatlar iade edilmiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

18/09/2024 günü saat: 09:45'e duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,“ HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, Belirlenen zaman duruşmada bulunmadığınızda dosyanın işlemden kaldırılabileceği,yokluğunuzda duruşmaya devam olunacağı;sulh için hazırlık yapılması,duruşmayı taraflardan biri takip ettiğinde karşı tarafın yapılanlara itiraz edemeyeceği,dilekçeler verildikten sonra iddia/savunmanın değiştirilemeyeceği,davetiyenin tebliği ile 2hafta içinde dilekçelerde gösterilip sunulmayan belgelerin sunulması,gerekli belgelerin temini için açıklama yapılması,bu hususların yerine getirilmemesi halinde ilgilinin o delilden vazgeçmiş sayılacağı ihtar olunur.” hususu dava dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050696