Kapı girişi ve günü birlik kullanım alanı işletilmesi ihalesi ilanı

YUNUS EMRE TABİAT PARKI SINIRLARI İÇİNDEKİ KAPI GİRİŞİ VE
GÜNÜ BİRLİK KULLANIM ALANI İŞLETİLMESİ İHALESİ İLANI (YATIRIMLI)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


1-İhale Konusu İşin Niteliği ve Süresi:
1.1-İhale Konusu İşin Niteliği: Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Eskişehir Yunus Emre Tabiat Parkı sınırları içerisindeki kapı girişi ve günübirlik kullanım alanı ile şartname ekinde yer alan onaylı imar planı/vaziyet planında öngörülen ve şartnamenin Özel Hükümler başlığı altındaki 137 ve 149 Nolu madde altında belirtilen yapı/tesis ve alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işidir.
1.2-İhale Konusu İşin Süresi: Sözleşmenin noterlikçe onaylanmasına müteakiben işletmeciye yer tesliminin yapıldığı tarihten başlamak üzere 7+13 (yedi artı on üç) yıldır.
2-İhale Konusu Yerin:
2.1-İli-İlçesi-Mevkii : Eskişehir İli Mihaliçcık İlçesi, Ömer köy , Yunus Emre Tabiat Parkı
2.2-İhale konusu taşınmazın ada, pafta, parsel numarası: Orman vasfındaki parseller: 165/217 nolu parsel,102/ 48 nolu parsel, 101/4 nolu parsel165/213 nolu parsel,
Gölet havzasında bulunan parseller: 102/26-27-28-35-36-38-48 nolu parseller, 101/1-2-3 nolu parseller
2.3-İhale konusu taşınmazın açık ve kapalı alanları : 61,37 ha açık alan
3-İhaleye girecek olanların 2.000,00 TL (İkibinLira) Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Döner Sermaye İşletmesi TR68 0001 0001 1757 3763 0150 01 hesabına yatırarak ihalenin şartname ve eklerini Arifiye Mah. Bilir Sokak No:3 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR adresindeki 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğünden satın almaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartname ve ekleri aynı adreste mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilecektir.
4-İhale, 07.06.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 da Arifiye Mah. Bilir Sokak No:3 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR adresindeki 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü toplantı salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF” usulü ile muhammen bedel (bir yıllık bedel) üzerinden yapılacaktır.
5-İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli ve Teminatlar:
5.1-İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli : 21.000.00 TL (YirmibirbinTL)
5.2-İhale Konusu İşin Geçici Teminatı (Muhammen bedelin %10’u) : 2.100.00 TL (İkibinyüzLira)
5.3-İhale Konusu İşin Kesin Teminatı : İhale (teklif) bedelinin %6’ sıdır.
5.3-Depozito Teminatı : İhale bedelinin %25’i (kamu idareleri, kamu kurum kuruluşları veya kamu tüzel kişiliklerinden ihale bedelinin %10’ u)
6-İhaleye Girecek Olan İsteklilerin aşağıdaki maddelerle ilgili belgeleri sunmaları gerekmektedir.
6.1-İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi).
6.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.).
6.3-Türkiye’de tebligat için adres beyanında bulunmak.
6.4-Bu iş için muhammen bedelin 2 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair Mali Durum Bildirimine yönelik Banka ve Özel Finans Kuruluşunun ilgili şubesinden veya Banka Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve Onay belgelerinin aslını vermek.
6.5 - İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 50.000 TL ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması hâklinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.
6.5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
7-İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek: Çadırlı Kamp Alanı ve Sıhhi Tesis (Satış Ünitesi, Çamaşır-Bulaşık-Duş Yeri, Tuvalet) işletilmesi işi, her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi(otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı + Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran/Lokanta, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi işletmeciliği veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği, (Not: Sözleşme konusunun sadece Günübirlik Kullanım Alanı İşletmeciliği niteliğinde olması durumunda ihale şartnamesinde hem konaklama tesisi işletmeciliğine yönelik hem de Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğine yönelik iş deneyim kriterleri birlikte kullanılacaktır.)
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
8-İmza sirküleri vermek.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
9-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
10-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
11-İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
12-İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
13-İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
14-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
15-İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek. İsteklilerin Geçici Teminatı nakit olarak vermeleri durumunda Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Döner Sermaye İşletmesi TR680001000117573763015001 hesabına yatırması ve dekont açıklama bölümünde ihale adı, firma adı ve geçici teminat olduğu bilgisi bulunması zorunludur.
16- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
17-İhaleye Katılacak Olanların Belgelerinin Sunuluş Şekli: Teklif mektuplarına, ad ve soyad yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunması durumunda teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Kapalı Teklif Usulü ihalelerde; mali teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.
18- İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 07.06.2023 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Arifiye Mahallesi Bilir Sokak No:3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresinde bulunan Eskişehir Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
19-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
20-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
21-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.
İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01831673