MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İLAN
MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Aşağıda vasfi belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar Eskişehir Mahmudiye Belediyesince, Belediye düğün salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu'nu 45. Maddesine göre rayiç bedelde artırım yapmak suretiyle açık teklif usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır.
Mahallesi Mevkii Ada Parsel Alanı(m2) Muh.Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Yeni Beşdamlar 471 1 380,00 323.000,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 10:00
Yeni Beşdamlar 471 2 350,75 280.600,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 10:10
Yeni Beşdamlar 471 3 350,75 280.600,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 10:20
Yeni Beşdamlar 471 4 350,75 280.600,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 10:30
Yeni Beşdamlar 471 5 344,38 275.504,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 10:40
Yeni Beşdamlar 471 6 386,72 320.977,60 TL 23.000 TL 12.12.2023 10:50
Yeni Beşdamlar 471 7 400,00 332.000,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 11:00
Yeni Beşdamlar 471 8 379,83 303.944,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 11:10
Yeni Beşdamlar 471 9 379,83 303.944,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 11:20
Yeni Beşdamlar 471 10 379,83 303.944,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 11:30
Yeni Beşdamlar 471 11 400,00 340.000,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 11:40
Yeni Beşdamlar 474 3 400,00 320.000,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 11:50
Yeni Beşdamlar 474 4 887,93 745.861,20 TL 23.000 TL 12.12.2023 12:00
Yeni Beşdamlar 477 4 409,55 348.117,50 TL 23.000 TL 12.12.2023 12:10
Yeni Beşdamlar 477 5 418,86 351.842,40 TL 23.000 TL 12.12.2023 12:20
Yeni Beşdamlar 477 6 419,72 335.776,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 12:30
Yeni Beşdamlar 477 7 419,76 335.808,00 TL 23.000 TL 12.12.2023 12:40
Yeni Beşdamlar 477 8 419,76 352.598,40 TL 23.000 TL 12.12.2023 12:50

2-İhaleye katılmak isteyenlerin Kanuni ikametgâhı olması ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini ihale saatinde İhale komisyonuna vermeleri gerekir.
3-Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4-Her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.
5-ihale şartnamesinde mevcut diğer hükümler geçerlidir.
6-Eskişehir Mahmudiye Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-Satış şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940582