SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR İLANI

İLAN
MİHALIÇÇIK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
Sıra
No
MEBİS TAŞINMAZ NO İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (M²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 26100105954 Eskişehir Mihalıççık Çalçı 102 24 1.800,00 Tam İmarsız Hali Arazi 162.000,00 16.200,00 29.05.2024 10:15
2 26100101478 Eskişehir Mihalıççık Güce 146 6 492,00 Tam İmarsız Arsa 172.000,00 17.200,00 29.05.2024 10:30
3 26100103217 Eskişehir Mihalıççık Seki 112 87 7.800,00 Tam İmarsız Hali Arazi 450.000,00 45.000,00 29.05.2024 10:45
4 26100106474 Eskişehir Mihalıççık Sorkun 191 2 321,35 Tam İmarsız Ham Toprak 150.000,00 15.000,00 29.05.2024 11:00
5 26100104036 Eskişehir Mihalıççık Sorkun 197 4 500,04 Tam İmarsız Arsa 300.000,00 30.000,00 29.05.2024 11:15
6 26100104186 Eskişehir Mihalıççık Yunusemre 137 4 748,49 Tam Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullu konut alanı Arsa 423.000,00 42.300,00 29.05.2024 11:30
7 26100104187 Eskişehir Mihalıççık Yunusemre 137 5 716,46 Tam Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullu konut alanı Arsa 405.000,00 40.500,00 29.05.2024 11:45
8 26100104289 Eskişehir Mihalıççık Yunusemre 167 4 781,95 Tam Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullu konut alanı Arsa 440.000,00 44.000,00 29.05.2024 13:15
9 26100104290 Eskişehir Mihalıççık Yunusemre 167 5 1.028,59 Tam Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullu konut alanı Arsa 577.000,00 57.700,00 29.05.2024 13:30
Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Camikebir Mahallesi Yunus Emre Caddesi Belediye Pasajı No: 3 adresindeki Mihalıççık Milli Emlak Şefliğinde (Tel.No:0222 631 21 70) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2. İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Mihalıççık Malmüdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
6. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir."
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02032999