12.01.2018 17:34:16 494 Okunma

CEHENNEM -1

Cehennem nedir? Cehennem inkarcıların ve günahkarların ahirette cezalandırılacakları yerdir. Kur’an-ı Kerim’de 77 yerde Cehennem kelimesi geçmektedir. Cehennem kelimesinin geçtiği ayetin ellibiri Mekki, yirmialtısı Medeni surelerde yer alır.Cehennemin yedi kapısı olduğu zikredilir. Cenab-ı Hak (c.c) buyuruyor ki “Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır O kapılardan girilerek yerlerini alacak guruplar şunlardır. (Hicr Suresi Ayet 44, Sh.263, İzahlı meal) “Haviye” isimli kapıdan günahkar mü’minler girer. “Sakar”  kapısı Yahudiler içindir, “Sair” Hıristiyanlar için, “Cahim” Sabie için, “Leza” ateşperestler için, “Hutame” putperestler için pek çok adlarla anılan yedinci kapı münafıklar içindir.
Cehennemdeki cezalandırmanın ateşle olacağı belirtilmektedir. 12 ayette geçen “hamim” kaynar su anlamında olup cehennemdeki azap türlerinden biri olmak üzere cehennemdekilere içirileceği ve başlarından aşağı döküleceği beyan edilir. Temas ettiği şeyi zehir gibi etkileyip dokularına işleyen sıcak rüzgar (samyeli) manasındaki “Semum” da cehennem azabının türlerinden olup iki ayette yer almıştır. Bunlardan “azabes-semum” Allah (c.c) lütfettide bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu” anlamında gelmektedir. (et Tur Suresi Ayet 27, Sh:523)
Uhrevi cezaların en yaygını olacağı anlaşılan ateşle buna ait çeşitli etkileri ifade edilir. Bu isimleri muhtelif ayetlerde 126 defa  geçen ve 101 yerde “cehennem ateşi” manasına geldiği anlaşılan “Nar” kelimesi çinde mütalaa etmek mümkündür. Ragıp el-İsfahani “Nar”ın gözle algılanan alevli ateş anlamına geldiğini söyler. Cehennem azabı ile cezalandırılacak kişiler Kur’an-ı Kerimde muhtelif ayetlerle bildirilmiştir.
“Andolsun biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır onlarla kavramazlar gözleri vardır (hakikati) görmezler, kulakları vardır (hakikatı) duymazlar. İşte onlar hayvanlar gibidirler hatta daha aşağıdadırlar. İşte asıl gafiller onlardır” (Araf Suresi Ayet 179, Sh:173)
Kur’an-ı Kerim sahifelerinde önce cehennem, cehennemlikler sonra cennetlikler zikredilir. Bazen terside olur; “Habibim de ki : Hak Rabbimizdendir öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere (kafirlere) öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır (susuzluktur) imdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ne kötü bir kalma yeri” (Kehl Suresi Ayet 29, Sh:296)
“İman edipte güzel davranışlarda bulunanlar (bilmelidirler ki) biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz” (Kehf Suresi Ayet 30 Sh:296)
“İşte onlara alt taraflarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Onlar “Adn” cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler ince kalın dibadon (ipekten) yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık, ne güzel kalma yeri” (a.g. sure A:31, Sh:296)
“Şüphesiz suçlular (kafirler) cehennem azabında devamlı kalacaklar azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir” (Zuhruf Suresi Ayet 74-75, Sh:494)
“Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir” (a.g. Sure, A: 76)
“Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de “Siz böyle kalacaksınız der” (a.g. sure A:77, Sh:494)
(İzahı) Kafirler cehennemin bekçisi olan Malik’e ayetle belirtildiği şekilde seslenerek ölümlerini isterler. Çünkü ölümleri azap içinde yaşamaklarından daha iyidir. Ama Malik onlara hiçbir surette buradan kurtuluş olmadığını bildirir.
“Şüphesiz ayetlerimiz inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız; onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar! Allah (c.c) daima üstün ve hakimdir” (NİSA Suresi 56. ayet)
İman edip iyi işler (amel-i salih) yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri zemininden ırmaklar akan Cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu (tatlı) bir gölgeye koyarız.
Meallerini sunduğum yukarıdaki Ayet-i Kerimeler gönülden inananlar için düşündürücü ve tedbir aldırıcı ikazlar ve ihtarlardır.
Hoşçakalınız.