BİÇİM VE BUDAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

BİÇİM VE BUDAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR
ODUNPAZARI BELEDİYESİ

BİÇİM VE BUDAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/637393

1-İdarenin
a) Adı : ODUNPAZARI BELEDİYESİ
b) Adresi : ODUNPAZARI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI, YENIDOGAN MAH. ÇAMKORU SOK. 4 26000 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222133030 - 2222370568
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : BİÇİM VE BUDAMA MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Park ve Bahçeler Müdürlüğü park çalışmalarında kullanılmak üzere özellikleri teknik şartnamede detaylandırılan 5 KISIM toplam 520 kalem Biçim ve Budama Makineleri Yedek Parçaları Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Söğütlü Sokak No:1 adresindeki ambarına
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 1. günden itibaren 10(on) gün içinde sözleşmenin 10.1.1. no.lu maddesinde belirtilen adrese peyder pey olacak şekilde hafta içi mesai saatleri (08:00-17:00) arasında teslim edilecektir. Yükleme, boşaltma, tasnif ve istifleme yüklenici tarafından yapılacaktır, idareden personel istenmeyecektir. Nakliye, boşaltma, tasnif, istifleme masrafları ve her türlü sigorta giderleri yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden günden itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Belediye Encümeni Toplantı Solonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02033090