23 Temmuz 2018 Pazartesi, 05:10

 9.Prof.Dr.Gazi ÖZDEMİR - bilgi@novak.org.tr

KUR’AN’A GÖRE KUR’AN-2

501

 


Hz. Muhammed'den sonra Kur'an'ı insanların anlayışına sunacak olanlara Fatır-32 nci ayette "Kur'an Mirasçıları" dendiğini ve bunların Kur'an'da muhkem /değişmez ana hükümler ve müteşabih /değişken araç hükümler şeklinde iki tip mesaj bulunduğunu da belirtmiştim. Mesajların bu ikiliğine Zumer-23 ile Al-i İmran-7 nci ayetlerde değinilmiştir (Zumer-23. Rablerini sayanların derileri, en güzel hadis /söz olan kitabın /Kur'an'ın sözlerini işitince ürperir.  Kur'an, tutarlı, çelişkisiz ve evrensel olan kesin hükümler ile her toplumun kendisine uygulayabileceği, çok anlamlı /zaman ve zemine göre farklı olabilen müteşabih mesajlar olmak üzere iki tip mesajlı bir kitaptır. Al-i İmran-7. Ey Peygamber! Allah’ın indirmiş olduğu bu kitabın bazı ayetleri kesin hükümlü / muhkem özellikli, değişmez, herkes tarafından açık seçik kolaylıkla anlaşılan ve kitabın anaları /temeli /ana iskeleti ve hedef /amaç /kesin hükümlerdir. Geri kalanların bir kısmı ise çok anlamlı /değişken benzeşimli (müteşabih) mesajlar olup, bunların bazısı ilahi yapı ile ilgili semboller veya bilimsel bilgiler halinde, bazısı da kesin hükme yönelik, araç /yöntem  /vesile mesajlardır).


       Ancak önce Kalem-46 ve Müddessir-6-7 nci ayetlerde Kur'an'ın ücretsiz tebliğ edilmesini ve menfaat, ücret sağlanacak bir meslek kitabı edinilmemesini vurgulamakta (Kalem-46. Hâlbuki Sen onlardan bir ücret de istemeyeceksin ve bu yüzden çok ağır bir borç altında da kalmayacaklar. Müddessir-6. Bu arada yapacağın hizmetleri sakın kendine kazanç aracı kılma /meslek olarak yapma, 7. Ve yalnız Rabbin adına çaba göster, sabırlı /tahammüllü de ol), daha sonra Hadid-27 ile Tevbe-34 ncü ayetlerde ayrı bir din adamı sınıfı şeklinde tanımlanacak bir yapılanmayı da yasaklamaktadır (Hadid-27. İsa'yı izleyenlerin gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Fakat kendileri bir ruhbanlık /din adamlığı sınıfı ortaya çıkardılar. Hâlbuki Biz böyle bir ruhbanlık /din adamı grubu oluşturmalarını bildirmemiştik. Onlar bu ruhbanlığı, sözde Allah'ın rızasını kazanmak düşüncesiyle ortaya çıkardılar. Ama ona da hakkıyla uymadılar. Bu nedenle de kitap sahiplerinden çoğu yanlış yola yöneldiler. Tevbe-34…. Ey iman edenler! Hahamlar ve ruhbanlar olan din adamlarının çoğu, insanların parasını hak etmeden /batıl /aldatıcı usullerle yerler ve yönlendirmeleriyle Allah'ın bildirdiklerinden de uzaklaştırırlar. İnsanlardan haksız yere topladıkları altın ve gümüşü bu şekilde yığan ve Allah rızası için infak etmeyenlere /harcamayanlara da şiddetli bir azap olacağını bildir).


       Kur'an'da Kur'an ile ilgili şu özelliklere değinilmiştir:  • Kur'an'ın aslı, Levh-i Mahfuz diye tanımlanan ilahi ana kitaptadır (Abese-13.O’nun (Kur'an'ın) kaynağı /orijinal hali, katımızdaki sayfalarda /kitapta bulunmaktadır. 14. Tertemiz ve hiçbir olumsuzluk karışmamış haliyle. 15. İşte bu orijinal /kaynak kitap (Levh-i Mahfuz), görevlendirdiğimiz elçilerin elleriyle sürekli insanlara iletilmekte ve yayılmaktadır. 16. Onurlu, güzel huylu ve saygıdeğer elçilerle).

  • Son Peygamber olan Hz. Muhammed'e Kur'an Ramazan ayında ve Kadir gecesi indirilmeye başlanmıştır (Kadr-1. Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Bakara-185. Ramazan ayı, insanları doğruya yönlendirici, doğ­ruyu yanlıştan ayırmanın apaçık olan  muhkem-kesin hüküm olan kurallarını içeren Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır).

  • Kur'an anlaşılsın diye parça parça ve 23 yılda indirilen bir kitaptır (Furkan-32. Şirk koşup, bildirilen gerçekleri inkâr da ederek küfre sapanlar, "Kuran, Muhammed'e niye bir defada, topluca indirilmedi?" diyorlar. Ya Muhammed! Biz, Kur'an’ı bölüm bölüm indiriyoruz  ki, belleğine iyice yerleşsin. Ve O’nu, belirlenmiş ve tutarlı bir diziliş sırasına göre Sana peyder pey vahyediyoruz).

  • Kur’an, yazılı hazır bir kitap halinde indirilmemiştir (En’am-7. Ey Peygamber! Sana kâğıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve bu kitabı okumak üzere ellerine alsalardı bile, şirk-ortak koşup bildirilenleri inkâr ederek küfre sapmış olanlar yine de "Bu apaçık bir büyü /sihir kitabıdır" diyecekler ve red edeceklerdi).

  • Kur’an, bütün alemlere indirilmiştir (Sad-87. "Bu anlattıklarımı içeren Kur 'an, sadece siz Araplara değil, tüm alemlere  bir çağrıdır). Daha sonraki sureler olan Cin ve Rahman surelerinde burada anılan alemlerin öğrenci Ruhlar yanında ayrıca Cin'ler olduğunu anlıyoruz (Rahman-33. Ey İns ve Cinlerden Allah’ı ve buyruklarını yalanlamakta olanlar! Gücünüz yetiyorsa göklerin ve yerin derinliklerine geçin de görelim. Şunu iyi bilin ki, Allah'ın vereceği güç ve bilgi ile ancak bunu başarabilirsiniz. Cin-1. Ya Muhammed, insanlara de ki: Cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip, kendi aralarında şöyle konuştukları bana vahyolundu /bildirildi: “Biz, çok şaşırtıcı bir okuyuş ve sözler dinledik. 2. Ve ondan dinlediklerimiz, bizim doğru ve yanlışı ayırt edebilmemizi sağladı ve o kitaba inandık. Artık bundan böyle de Rabbimize hiç kimseyi, asla ortak-şirk koşmayacağımıza and içiyoruz /söz veriyoruz").

  • Kur'an indirilirken Cin'lerin isyankârları olan şeytanların engellemeleri ve eklemelerinden korunmuştur (Hicr-9. Şüpheniz de olmasın ki, zikri /Kur'an'ı Biz, evet Biz indirdik ve onu ko­rumakta olan da elbette yine Biz'leriz. Saffat-8. Bu yüzden şeytanlar ne kadar uğraşsalar da, Kur’an’ı bildiren Meleil A'la'ya /ilahi yüce görevlilere yanaşıp onları dinleyemez ve belirlenmiş olan düzene bir zarar da veremezler...Mülk-5. Yemin olsun ki! Biz dünyaya en yakın göğü yıldızlarla süsle­dik ve o yıldızların ışıklarını da insanlarla olan iletişimimizi duymak için yeltenen şeytanları kovucu olarak düzenledik.  Israr edenleri kovmak üzere  de silah olarak alevli ateş azabını hazırladık).

  • Kur’an önceki vahiy kitaplarını doğrulayan ve pekiştiren kitaptır (Ahkaf-12. Halbuki biz Kur'an'dan önce de Musa'ya, Kitabı /Tevrat'ı (ana dilleri İbranice olarak) bir yol gösterici ve bir rahmet olarak indirmiştik….Şuara-196. Gerçek şu ki, bu bilgiler Senden önceki elçilerin kitaplarında da vardı ve o elçilerin kalbine de vahyi  kendi  ana dilleriyle indirmiştik).

  • Kur'an, bütün insanlığa ve Allah'ın tek dini olan İslâm'a son davettir (Sad-67. Yine onlara "İşte bu Kur 'an, çok önemli ve büyük bir çağrıdır /Allah’ın tek dini olan İslam dinine davettir. 68. Ama siz O’ndan uzak duruyorsunuz. İbrahim-52. Ey insanlar! Şunu iyice bilin ki, bu Kur'an, onunla uyarılsınlar, Allah'ın yalnız tek bir ilah olduğunu bilsinler, aklı olanlar iyice düşünüp öğüt alsınlar diye, tüm insanlığa son bir davettir).


      Haftaya inşallah devam edeceğim.


NOT-1: Ayrıntılı bilgiyi "SON DAVET KUR'AN (Tercüme)" ve "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" kitaplarında bulabilirsiniz.


NOT-2: 6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 17.30-19.00 da Özdilek Sanat Merkezinde (Kanatlı AVM arkasında eski MİT merkezinde) Halka açık "KUR'AN SOHBETİ" nin 83 üncüsüne inşallah devam edeceğim.

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar