7.06.2018 11:59:24 1888 Okunma

FRANSIZ GRUBUN BİLDİRİSİ, KUR’AN BİLGİSİZLİĞİDİR-3

   • Peygamberlerin tebliğ ettikleri ve din denilen kuralların benzer olduğu belirtiliyor


       Şuara-196 ve Nisa-163-164. ayetlerde, Peygamberler aracılığı ile bildirilen ve din denilen kuralların çoğunlukla benzer olduğu vurgulanmıştır. Ki bu din de Allah’ın tek dini olarak İslâm’dır.


Şuara-196. Gerçek şu ki, bu bilgiler Senden önceki elçilerin kitaplarında da vardı ve o elçilerin kalbine de vahyi  kendi  ana dilleriyle indirmiştik.


Nisa-163. Ey Peygamber! Daha önce Nuh’a ve ondan sonra ge­len peygamberlere vahyettiğimiz gibi, vahyettiğimiz aynı gerçekleri tebliğ etmen için Seni de görevlendirdik. İbra­him'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. 164. Ve daha önceki vahiylerimizde Sana hikâyelerini anlattığımız elçilerden başka, hikâyelerini anlatmadığımız elçilere de vahyettik. Ve Allah, Musa ile uygun bir şekilde ve anlayacağı sözlerle iletişim kurmuştu.


Her peygamber, bir önceki peygamberin dejenere edilmiş kurallarını düzeltmek amacıyla gönderilmiş olup, örneğin Hz. İsa, İsrailoğulları tarafından dejenere edilmişleri düzeltmek için gönderilmiştir.


Al-i İmran-50. (İsa) "Şunu da bilin ki, Benden önce indirilmiş olan Tevrat'ta olup halen bozulmuş durumdaki gerçekleri düzeltmek ve daha önce size haram /yasak edilmiş olan bazı şeylerin artık helâl /serbest olduğunu bildirmek üzere gönderildim. Size Rabbinizden uyacağınız bilgileri getirdim. Gelin Allah’a karşı takva sahibi olun /bildirdiğim muhkem /değişmez amaç hükümlere içten inanın, Bana ve bu dediklerime uyun". 51. "Şunu da iyice bilin ki,"Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz ve sadece O’na ibad edin. Çünkü dosdoğru yol /sıratün müstakiym budur”.   • Peygamberler dahil herhangi bir kimseyi ilahlaştırmanın yanlış olacağı açıklanıyor 


       Eski toplumların en sık yaptıkları yanlış olan Peygamberlerini ilahlaştırma olması nedeniyle, bu şekilde şirk koşma konusunda da uyarı yapılmaktadır.


Al-i İmran-80. Ve size, Melekleri ve peygamberleri ilahlaştırıp Allah’ın yanına Rabler edinmenizi de emretmez.


Hucurat-1. Ey iman edenler! Allah ve Onun buyruklarını bildiren elçsi arasında hangisine önceliği vermeniz gerektiği konusunda tartışmayın ve sadece Allaha karşı takva sahibi olun. Şüpheniz olmasın ki Allah, her şeyi işiten ve bilendir.


Yine Zuhruf-59. ayette Hz. İsa’nın da tek Allah’ın kulu olduğu vurgulanmıştır.


Zuhruf-59. Meryem oğlu İsa, Bizim kendisine elçilik verdiğimiz kuldan başka bir şey değildir. Biz onu İsrailoğullarına örnek olsun ve onlara gerçekleri hatırlatsın diye elçimiz olarak göndermiştik.


Tevbe-30. ayette Yahudi ve Hıristiyanların Peygamberlerini ilahlaştırmalarının yanlışlığına ayrıca değinilmiştir.  Hatta Tevbe-31. ayette Yahudilerin din adamlarını bile ilahlaştırmış oldukları vurgulanmıştır.


Tevbe-30. Çünkü böyle davrananlardan Yahudiler, ayrıca "Uzeyr /Ezra Allah'ın oğludur" derlerken, Hıris­tiyanlar da, "Mesih /İsa Allah'ın ludur" diyerek Allah’a şirk koşup duruyorlar. Bu söyledikleriyle de, daha önceki küfre sapmış olanların sözlerini aynen taklit ediyorlar. Bu davranışları gösterenleri Allah helâk ediyor/cezalandırıyor. 31. Yahudiler, ayrıca hahamları ve ruhbanları olan din adamlarını, Hıris­tiyanlar da Meryem oğlu Mesih İsa'yı, Allah ile beraber ve ortak Rabler edinmişlerdir. Halbuki onlara, yalnız tek İlah’a kulluk etmeleri emredilmişti. Çünkü Allah'tan başka ilâh yoktur. Ve Allah, şirk koştuklarından çok daha yücedir.


Maide-17 ve 72-73. ayetlerde, gerek doğrudan veya gerekse teslis diye tanımlanan ve “Allah üçten birisidir” şeklinde ifade edilen yaklaşım red edilmektedir.


Maide-17. Yemin olsun ki, "Meryem oğlu Mesih Allah'tır" diyenler büyük bir küfür içindeler. Ey Peygamber! Öyle diyenlere de ki: "Eğer Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve hatta yeryüzündekilerin tümünü yok etmek isterse, kim buna engel ola­bilir ki?". Herkes şunu bilsin ki, göklerin, yerin ve arasındakilerin yegane sahibi Allahtır. Dilediğini /uygun bulduğunu yaratan ve her şeye gücü yeten sadece O’dur.


Maide-72. Gerçek şu ki, "Meryem oğlu Mesih Allah'tır" diyenler el­bette küfre sapmış olmaktadırlar. Çünkü Mesih, "Ey İsrailoğulları! Benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olun /sadece O’na ibad edin /O’nu tek Allah tanıyın" demişti. Ey insanlar! Sizden de her kim Allah'a şirk koşar ve bildirdiklerini inkâr ederek küfre saparsa, Allah ona Cennet'i yasaklar /haram eder, yeri de ateş olur. Ve bu şekilde zulme düşmüşler için, herhangi bir yardım eden de olmaz. 73. Yine şu da bir gerçektir ki, "Allah, üçten birisidir" diyenler de küfre sapmış kimselerdir. Çünkü, ilah olarak Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sözlerine son vermeyip küfürlerine devam ettikleri sürece, onlara sürekli şiddetli bir azap olacaktır.    • Allah’ın tekliğinde anlaşmak bile yeterli görülüyor


Şura-15 ve Al-i İmran-64. ayetlerde, hepimizin tek ilahı olarak Allah ifadesinde anlaşmamızın bile yeterli olacağına değinilmektedir.


Şura-15. Ya Muhammed! Sana bildirdiğimiz gibi, Sen çağrına ve dine davete devam et ve kendin dini dosdoğru /Seninle yapmış olduğumuz anlaşmaya sadık kalarak uygula. Şirk koşanların ve riyakârların uyguladıklarına uyma ve onlara de ki: "Ben, Allah'ın kitaptan bana indirdiğini tebliğ etmem ve aranızda adaletle davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbi­miz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size yazılıp değerlendirilmekte ve yaptıklarımızdan sorumlu olmaktayız. Bizimle sizin aranızda aslında tartışmamızı gerektiren bir sorun yoktur. Ayrıca şüpheniz de olmasın ki, sonunda hesap vermek üzere Allah bizi huzurunda bir araya toplayacak ve gerçekleri mutlaka öğreneceğiz".


Al-i İmran-64. Ey Peygamber! Yine onlara; "Ey Kitapları olanlar! Bir araya gelelim ve aramızda ortak olan Allah kelimesinde ve bildirdiklerinde anlaşalım, Allah'tan başkasına ibad et­meyelim ve hiçbir şeyi O’na şirk koşmayalım, birbirimizi Allah adına veya O’nun yanına Rabler edinmeyelim /ilahlaştırmayalım" şeklinde teklifte bulun. Şayet bu öneriyi kabul etmez­lerse, o zaman onlara, "Bu önerimizi kabul etmeseniz bile, hiç olmazsa bizim Allah'a şirk koşmaksızın sadece O’na teslim olan ve sadece O’nun bildirdiklerine uymaya çalışanlar /Müslümanlar olduğumuza şahitlik yapın /bizi tasdik edenlerden olun" diyerek gördüklerini doğru söylemelerini ve değiştirmemelerini teklif et.


NOT: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA".