9 Haziran 2019 Pazar 882 Okunma

Sinerji Hareketi Derneği kurucu başkanı Soner Çam ile bir sohbet gerçekleştirdik:“Her insan bizim için bir değerdir”

SONER ÇAM ÖZGEÇMİŞ
      01 Mayıs 1963 Emirdağ- Çiftlik Köyünde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme ve Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümlerinden mezun oldu.
Uluslararası NLP Trainer (Eğitimcinin eğitimi) sertifikasına sahibi olarak 20 yıllık eğitim kariyeri vardır.
   2001 yılında kurulan Mega Patent Marka  Endüstri Hizmetleri Danışmanlığı ve Eğitim İnş. Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (Mega Patent&Yönetim Danışmanlığı)  ve Eğitim Kalite Merkezi kurucusu olup ve şirket müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Sinerji Hareketi Derneği kurucu başkanıdır.
    Evli ve 4 çocuk babasıdır.


 


Sohbet:


Sinerji Hareketi iki yıl önce bir aydın teşebbüsü olarak Eskişehir’de dostlar grubunda farklı etkinlerle kendini göstermeye başladı. Sinerji Hareketinin doğuş hikâyesini anlatır mısınız?

    Sinerji Hareketi malumunuz siz Ahmet Urfalı, Sanayici Ahmet Kahveci, Sanayici Faruk  Gültekin ve şahsım yaklaşık iki yıl önce periyodik şekilde her ay bir otelde toplanarak kendi aramızda kırk-elli kişilik bir seçkin gurupla eğitimler ve konferanslar yaparak bu günlere geldik. Sinerji Hareketi mensupları olarak liyakat ehli, nitelikli kişiler kendi kabuğuna ve inzivaya çekilen kişileri bu harekete dahil etmek için doğmuştur. Daha sonra bu hareketin yasal bir zemine oturtulması gerektiği üzerinde hemfikir olunmuştur. Böylece dernekleşme süreci başlamış ve tamamlanmıştır. Sinerji Hareketi, bir düşünce kuruluşudur. Bu bakımdan ilk önce düşüncenin ne olduğunu bilmek gerekir. Düşünce sözlüklerde; 1. Aklından geçirmek, göz önüne getirmek: 2. Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek. 3. Zihinde arayıp bulmak 4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak. 5. Akıl etmek, önceden kestirmek 6.Tasarlamak. 7. Tasalanmak, kaygılanmak 8. Farz etmek … anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca düşünce;  1. Uzay ve zamanın ötesinde yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, idea 2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. 3. Niyet, tasarı. 4. Tasa, kaygı, sıkıntı 5.Zihin tasarısı 6. İlke, yönetici sav. 7. Evreni yansıtmak üzere oluşan ussal kavram 8. Çözümleyici ve birleştirici işlemleri sağlayan kavrama yetisi gibi pek çok özelliği de içinde bulundurur. ..
    Düşünce, insana armağan olarak verilen en büyük nimettir. Düşünce, aklın, akletmenin bir sonucudur. İnsan düşüncesi sentez ve analiz yapabilir. Doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt edebilir. Düşünce insanın özgürlüğüdür. İnsanın bizatihi kendisi düşüncedir.
   T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde 116.982 dernek faaliyet göstermekte bunların ise sadece 1.084’ü düşünce temelli dernek hüviyetindedir. Eskişehir’de ise düşünce temelli dernek sayısı 13 civarındadır. Sinerji Hareketi, alanında tek kuruluş olarak belirginleşmektedir.
    Sinerji; Bir sonuca katkısı olabilecek birkaç etkenin belirli bir etkileşim sonucunda elde ettiği ortak güç.Bir işi yapmak ve sonuçlandırmak için varılan ortak istek, güç.Görevdaşlık… manalarına gelmektedir. Biz buna, düşünce etkileşimden ortaya çıkacak olan ortak güç, ortak düşünce diyoruz.

     Sinerji Hareketi bir düşünce kuruluşu olarak dernekleşerek yasal hüviyet kazandı. Bir düşünce derneği kurmanın anlamı nedir? Bir düşünce kuruluşu kurmak ne demektir? Türkiye’de düşünce kuruluşlarının işlevi nedir? Eskişehir özelinde düşünce derneklerini değerlendirir misiniz?

   Think tank, iş dünyası, sosyal politikalar, yerel yönetimler ve devlet politikaları konusunda, uzman branşlarında liyakat ehli grubumuzun disiplinler arası çalışmalar yaparak düşünce ürettikleri bir yapıdır.    
     Derneğimiz kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütüdür. İlgili kurum ve kuruluşlara projelerimiz ile ilgili araştırma ve danışmanlık verecektir.
    Bir think tank (düşünce kuruluşu, düşünce havuzu) sosyal politikalar, siyasi strateji, ekonomi, askeri, teknoloji ve kültür alanlarında çalışmalar ve destek verir. Dünyada eğitim ve kalkınma alanında etkili ve yetkili düşünce kuruluşları mevcuttur.
     Sinerji Hareketi insanlığı ilgilendiren önemli konuları veya sorunları ele almak için tartıştığı, düşündüğü ve yazdığı makaleler ile toplulukları tanımlamak için hizmet verir. İnternetteki kimi verilere göre A.B.D’de 1984 think tank kuruluşu vardır. Bu kuruluşlar ABD politikalarının gizli aktörleridir.
    Maalesef  ülkemizde  bu anlamda düşünce kuruluşu  çok sınırlı sayıdadır. Sinerji Hareketi de işte bu sınırlı sayıdaki kuruluşlarından biri olarak boşluğu etkinlikleriyle doldurmaya gayret edecektir.
    Sinerji Hareketi de düşünce kuruluşları gibi politik değişimler için farkındalık yaratacak iş ve işlemler yürütecektir.

        Sinerji hareketinin temel amaçları nedir? Yerel, ulusal ve evrensel düzeyinde neler düşünüyorsunuz.

     Öncelikle içinde yaşadığımız toplumun şehrimizin, ülkemizi, vatanımızı daha iyi bir konuma getirecek her türlü projenin hayata geçmesini sağlamak için çalışacağız. Sonrasında şubeleşerek ulusal ve uluslararası düzeyde sinerji yaratmak, temel amaçlarımızdan biri olacaktır. Bu uzun ve meşakkatli yolda derneğimizin her bir üyesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.  Yaşanabilir bir dünya inşa etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
    Derneğimiz sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
    Sinerji Hareketi, etkileşimin ortak gücü;ne inanarak yola çıkmıştır. Sinerji Hareketi ; Türk kültürü üzerine araştırma yapan düşünce, sanat ve bilim insanın bir araya gelerek kurdukları bir aydın hareketi olup çalışmaları bilimsel bir disiplin altında yapmayı ve sunmayı amaç edinmektedir.
   Sinerji Hareketi; her türlü siyasi kaygıdan uzak, yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşırken yol gösterici ve yönlendirici değil, paylaşımcılığı ve katılımcılığı esas alır.
   Sinerji Hareketinin amaçları: Türk Milletinin sosyal, ekonomik ve kültürel değerler mirasının korunması, yaşatılması ve atalardan devralınan bu mirasın gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla ulus kimliği içinde çalışmalar yürütmek, ülkemizin teknik, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel konularında inceleme ve araştırma yapmak.
    Bireysel kimliği milli kimlikle birleştirerek bunu her türlü teknik, bilimsel ekonomik, sosyal ve kültürel konularında yapılan inceleme ve araştırmalar ile donatıp üretken hale getirmek.
    İnternet haberciliğini ve yayıncılığını geliştirecek çalışmalar yapmak, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yönlerini araştırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, bilgi ve belgeleri kitap ve dergi yayımlayarak, sempozyum, panel, çalıştay, tv programları düzenleyerek bilim dünyasına ve kamuoyuna tanıtmak.
   Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele ulaşmak sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
    Yapacağı çalışmalarda Türk kültürünü esas almak. Türk kültürünün evrensel değerlerini ortaya çıkarmak.
     İnsani ve kültürel değerlerin yükseltilmesinde, birlik ve bütünlüğün korunmasında düşünce birlikteliğinde kamuoyu oluşturmak, insani ve toplumsal değerleri oluşturacak etkileşimler ortaya çıkarmak, düşünce düzeyinde güç birliği ve duruş sergilemek.
      Hareketimiz insan odaklı olmak, uluslararası ülkelerin kendi çıkarlarına yönelik devlet politikalarının stratejilerini okuyarak ilgili yerleri uyarmak ve kamuoyunun farkındalık ve bilinçlendirilmesini sağlamaktır.

        Temel hareket noktanızın milli kültür olduğunu söylüyorsunuz. Türk kültürünün evrensel değerleri nedir? Türk kültürü insanlığa hangi evrensel değerlerle hitap edebilir?

     Kültür;  tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür.
    Sosyolojik olarak, bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü o toplumun kültürüdür. Dünya kültürlerinin coğrafi yaklaşımlarla incelenmesini kültürel coğrafya yapar. Kültürel coğrafya toplumların yeme, içme, giyinme, müzik, mimari, din, dil gibi özelliklerini inceler. Kültür kuşaktan kuşağa geçer. Kültür dinamiktir. Her nesil geçmişten gelen kültürü devralarak bunu değiştirir ya da geliştirir. Bir kültürün doğduğu yere o kültürün kaynak alanı denir. Bu bakımdan Türk kültürü, Ulu Türkistan kökenlidir.
     Atalarımızın hâkim olduğu coğrafya ve etki alanı bakımından Türk kültürü dünyanın  pek çok yerine yayılmış ve o yerlerde kabul görmüştür. Türk kültürü kendi iç dinamiklerini tamamlayarak tesir alanını genişletmiştir. Hoşgörü, sevgi, adalet, eşitlik, inançlar saygı, insana değer verme gibi pek çok insani ve beşeri özelliği içinde taşıyan Türk kültürü bu bakımlardan cihan şümuldür, evrenseldir. ‘’Yaradılmışı severiz Yaradan’dan ötürü’’ temel ilkesi bizim bütün insanlığa hitabımızdır.
     Türk kültürü, yeni yorumlarla, yeni anlayışlarla cihanı kucaklayıp kavrayacak özelliktedir. Düşünce ve kültür insanlarının Türk kültürünü merkez alarak  yeni açılımlar yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bugün için dünyanın gelmiş olduğu ve içinde bulunduğu kaostan kurtulması böyle mümkün olacaktır.

     Mayıs ayı içerisinde kuruluşunuzu kamuoyuna açıkladınız. Hemen ardından da etkinliklere başladınız. Bu konularda bilgi verir misiniz?
     Öncelikli olarak üyelerimiz için kişisel gelişim seminerlerine başladık. İç düzenlemelerimizi gerçekleştirdikten sonra, gönüllülük esasına göre pek çok konuda bir disiplin içerisinde bilgilenme ve bilgilendirme çalışmalarını yürüteceğiz. Bu konudaki planlamalarımızı hazırladık.  Sinerji Hareketi olarak Türk aydınlanmasının ileticileri olmak gayreti içerisindeyiz.
   Tüzüğümüzde belirttiğimiz amaçları gerçekleştirmek istiyoruz. Biz etkileşimin gücüne inanarak  çoban ateşleri yakıp bunların aydınlığında hem milletimize hem de insanlığa yeni mesajlar, yeni ümitler, yeni hedefler vermek niyetindeyiz.
      Sinerji Hareketinin üye yapısı nedir? Hedef kitleniz kimleri kapsamaktadır?
      Üye yapımız; akademisyen, yazar, uzman ve iş insanlarından oluşmaktadır.  Gönüllü insanların bir emele gönül vermesi temelinden hareket etmekteyiz. Sinerji Hareketi; Eskişehir’den başlayarak ülkemize, kültürel coğrafyamıza ve bütün cihana dalga dalga yayılacaktır. Düşünceyi bilimle pekiştirip  insani değerleri eksen alarak Türk medeniyetini yeniden inşa etmek amacındayız.
   Hedef kitle olarak, dışlayıcı değiliz. Her insan bizim için bir değerdir. Ve biz bu değerleri sentezleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz.