12 Şubat 2019 Salı 1009 Okunma

ESO VE NİTELİKLİ ELEMAN

                                 
         Ülkemizde, nitelikli iş gücü yetiştirmek için, mesleki eğitim programlarını geliştirmek ve bu uygulamaları, iş piyasaları ile koordine biçimde yapmak,. İnsan kaynakları ihtiyaçlarına yönelik, geleceğe yönelik bir  plan yapılması  bir zorunluluktur..
           ESO Başkanı Sayın KESİKBAŞ ve ekibi bunun farkındadır.Nitekim  2023 VİZYON PROGRAMI’ da,  ara eleman eksikliği problemlerinin, çözümü için, önemi hedefler belirledi.
           ESO tarafından, bizzat sanayicinin, kişisel gelişimine yönelik, yabancı dil, girişimcilik ve etkili sunum teknikleri gibi, vizyon eğitimlerinin profesyonel bir şekilde, iş insanlarına sağlanması öngörülmektedir. Nitelikli ara eleman sağlanması için de  ESO, tarafından 2019 yılı için, üniversitelerle işbirliğinde, özel çalışmalar gerçekleştirilecektir.
            Mesleki ve teknik eğitimin sorumluluğunun bütünüyle, TOBB, eliyle özel sektöre devredilmesi önerirken, mesleki yeterlilikte zorunluluk çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda uzmanlaşma konusunda, planlanma yapılması tavsiye edilmektedir.    
            Ülkemiz için, öncelikli alanlarda çalışan personeller için de belge zorunluluğunun getirilmesi önerildi. Katma değerli, yaratıcı alanlarda çalışanlar için, özel asgari ücret uygulanması, yaratıcı endüstrilerde çalışacak teknisyen düzeyinde elemanlar için, özel bir teşvik sürecinin, başlatılması önerilmektedir.
            Öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi, işletme içi eğitimlerin sayı ve kalitesinin yükseltilerek çalışan gelişiminin sağlanması, Meslek Yüksek Okulları ile sanayi kuruluşları arasında uyumlaştırma çalışmaları yapılması, ders programlarının, buna göre düzenlenmesi, sanayi kuruluşlarında, uygulamalı derslere yer verilmesi de önerilmektedir.
             Meslek Yüksek Okullarına, teknik liseler dışından, öğrenci alınmaması, meslek derslerinin tamamen uygulamaya yönelik olması, eğitimde, ders geçmeden ziyade, proje ödevi ve tez konularına, daha çok önem verilmesi önerilmektedir.
            ESO’ nun, nitelikli ara elamanla ilgili öneri ve stratejileri gerçekleşir mi zaman gösterecektir. Ancak yıllardır, kaliteli, nitelikle elamana ihtiyaçları olduğunu ve işletmelerin burs vererek,  istenen ara elamanları kendileri yetiştirmesi gerektiği gündemden düşmedi.
            Ancak ESO, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversiteler, şirket ve işletmeler, öneriyi yeteri kadar dikkate almadı ama kurum/kuruluş, özellikle de sanayi kuruluşlarımızın yerel, ulusal ve küresel alanda, başarıları için, nitelikli ara elamana ihtiyacı olduğu da hep söyledi. 
       Oysa Eskişehir’de, nitelikli ara eleman ve teknik elaman yetiştirebilmek için, kurum/kuruluşlar ve sanayi ile meslek liseleri ve üniversiteler arasında, işbirliği zorunludur.
           Ayrıca nitelikli elaman, ülkelerin, işletmelerin ve şirketlerinde en önemli zenginliğidir.   Çünkü. üretimin, en önemli faktörü, bilgi, beyin gücü ve insan kaynağıdır. Yine çağımızda, artık sanal ve akıllı işletmeler, öğrenen kuruluşlardan söz ediliyor. Global pazarlarda rekabette, en önemli silah ise kas gücü değil, beyin gücüdür.   
                  Ayrıca yetişmiş iş gücü,  ekonomik başarının temelidir. Artık, bilgili ve becerikli insan gücü, içinde bulunduğumuz, teknoloji ve bilgi çağında, fiziksel sermayenin önüne geçmiştir. Mesleki eğitimin kalitesi, belli standartlara ulaşmadıkça da nitelikli elaman yetiştirmek, çok zor olduğu gibi, iş dünyası da arzu ettiği verimi de alamayacaktır.
              Bugün mevcut sanayimizin,  ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde, vasıflı iş gücüne sahip değiliz. İş gücümüz sanayimize, paralel olarak gelişme göstermiyor. Ülkemizde, mesleki eğitim veren kurumların hem sayısı,  hem de kalitesi yetersiz. Bunların yanında mevcut olan bu kurumlar gelecek endişesi taşıyan gençlerimiz tarafından, yeterince ilgi de görmüyor.            
              Elbette nitelikli tekniker ve ara eleman yetiştirilebilmesi için, meslek yüksekokulları ve iş dünyası işbirliği esastır. Milli Eğitim Bakanlığı, başta olmak üzere, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, bu alanda ciddi gayret göstermelidir.
             Nitelikle ara eleman için, ülke ve kent bazında, iş gücü planlaması şarttır. Planlama, bir iş ya da etkinliğin gerçekleştirilmesi ile ilgili, bütün temel bilgilerin önceden düşünülmesi, öngörülmesi, tasarlanması, düzenlenmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesidir. 
             İşgücü planlaması ise doğru sayıda kişiyi, doğru zamanda, doğru işlerde, doğru beceri, tecrübe ve yeteneklerle işe almaya yöneliktir. Bu da hangi becerilere ihtiyaç duyulduğunu bilmemizi sağlayan analizleri gerektirir. Çalışanların,  doğru becerilere sahip olduğundan ve doğru işlerde olduğundan emin olunması için, planlamaya ihtiyaç vardır.
              Ayrıca iş gücü planlaması, tek başına yeterli değildir.  İşletmelerle yapılacak işbirliği yanında, mesleki eğitim yapan okullarda, bina, atölye, laboratuarın yeterli alan, ders araç-gereç ve iç donanımlarının üst seviyede eksiksiz bir şekilde olmalıdır.
              Çağımızda, uluslararası rekabette, üstünlük sağlayabilmek için, nitelikli insan gücüne sahip olmanın belirleyici rol oynadığı, açık ve kesindir. Bu nedenle, nitelikli ara elaman,  yetiştirmek, her kesim için, bu bir görev ve ödev olduğu kadar, bir haktır da .